Heder Valda OLD

                          nac tel

valda home text 1

Кредит енергийна ефективност

Домакинства или сдружения на собственици от цялата страна имат възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез българските банки, които участват в Програмата REECL:

Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит по Програма REECL има право да ползва безвъзмездна помощ съответно в размер на 20%, 30% или 35% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени всички условия.

Безвъзмездна насърчителна помощ:Ако някои разходи са били частично или напълно възстановени с безвъзмездна помощ по друга донорска програма, те няма да бъдат включени в сумата, върху която се изчислява безвъзмездната помощ по Програма REECL

Групови проекти:При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите, собственици на етажна собственост, имат право да получат помощ в размер на 30% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като групов проект, одобрен на общо събрание, или 35% при условие, че груповият проект се реализира с кредит, предоставен на сдружение на собственици на етажна собственост, и включва задължително поне едно подобрение на сградната обвивка (изолация и/или смяна на дограма) и поне едно подобрение на сградните инженерни системи.

Индивидуални проекти:При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 20% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като индивидуален проект. Съответните суми на помощта не може да са по-големи от левовата равностойност на максималните размери, посочени в таблицата по-долу. Сумарно безвъзмездната помощ за едно домакинство не може да надхвърля левовата равностойност на €9000.

Енергоспестяващи мерки в дома

Размер на помощта за мярката

Максимален размер на помощта в евро

Енергоефективна дограма

20%

€1300

Изолация на стени

20%

€1500

Изолация на покриви

20%

€750

Изолация на подове

20%

€350

Енергоефективни печки и котли на биомаса и системи

20%

€600

Слънчеви колектори за топла вода и системи

20%

€1000

Енергоефективни газови котли и системи

20%

€600

Термопомпени системи за отопление и климатизация

20%

€2200

Сградни фотоволтични системи

20%

€1800

Абoнатни станции и сградни инсталации или газификационни системи5

20%

€1600

Рекуперативни вентилационни системи

20%

€1200

Проект за енергоспестяване в дома:

€9000

Кредитополучателят трябва да кандидатства за полагаемата се помощ след успешно завършване на проекта за енергоспестяване, финансиран със заем от участваща банка, но не по-късно от 4 месеца след отпускане на заема.

Kредитополучателят е необходимо да попълни искане за безвъзмездна помощ и да го подаде в банката, която е кредитирала проекта. Към формуляра трябва да се приложат:

  • протокол за извършени работи, съгласно образеца;
  • оригинална фактура, която задължително съдържа: дата, име, адрес и ЕИК на доставчик/монтажник; техническа спецификация, чертежи и цена на монтираните предварително одобрени материали и съоръжения; адрес на монтаж; име и адрес на кредитополучателя и състояние на плащането на фактурата;
  • оригинален документ, с който се удостоверява плащане на фактурата (касов бон при плащане в брой или потвърждение от банка за нареден банков превод при безналично плащане).

Финансиращата банката си запазва правото да поиска допълнителни данни и документи, които смята за необходими, за да се потвърди изпълнението на всички правила и условия.

Безвъзмездната помощ се изплаща при условие, че са спазени правилата и условията на Програмата за енергийна ефективност в дома, изложени в кредитния договор и банковите формуляри за кредит и за безвъзмездна помощ.

Кредитополучателите трябва да използватодобрени съоръжения и материали, за да могат да получат безвъзмездната финансова помощ.

Влада - фабрика за дограма и щори
OSense O-Sense